5.14.2010

ျမန္မာ့အေရး မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ (၁၀) ဖြဲ႕မွ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ ပန္ၾကား

Media Advisory Global Day of Action Call May 12 Burmese
Final Version of About Campaign _Burmese Version

No comments:

Post a Comment