5.07.2010

ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တေရး ေရးေရးပင္မျမင္

ရန္ကုန္ ေမ ၇။
လက္ရွိေလ့လာေတြ႕ရွိရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အျခားဝန္ႀကီးႏွင့္ ဒုဝန္ႀကီး ၂၇ဦးတို႔ ဗဟိုေကာ္မတီ အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီသည္ လက္ရွိမွတ္ပံုတင္ထားေသာ ပါတီ ၃၆ ပါတီတြင္ အင္အား အႀကီးမားဆံုးျဖစ္ေနသည္ဟု သိရသည္။ 
ထိုပါတီႏွင့္ ပါတ္သက္သူ တဦး၏ ေျပာျပခ်က္အရ ႀကံဖြံ႕ပါတီကို ထူေထာင္သူ ၂၇ဦးတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ အပါအဝင္ ဝန္ႀကီး ၅ဦး၊ ရန္ကုန္တိုင္း ဒုတိယ တိုင္းမွဴးတဦး ႏွင့္ က်န္လူမ်ားမွာ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသလို မၾကာေသးခင္ကမွ သူတို႔၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ရာထူးမ်ားမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားမွာ ရာထူးျမင့္ စစ္တပ္အရာရွိႀကီးမ်ား သာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထင္ရွားသူမ်ားမွာ - ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဌးဦး ၊ အမွတ္(၂) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေမာင္ျမင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီး ဗို္လ္မွဴးခ်ဳပ္ ခင္ေအာင္ျမင့္၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ သိန္းေရႊတို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။
ထိုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လာမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကံဖြံ႕ပါတီ အႏိုင္ရေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားမွ စ၍ လိ္ုသည္သမွ်ကို စစ္အစိုးရဆီမွ ရရွိမည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္မွ ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသူမ်ားက ႀကံဖြံ႕ပါတီကို အစိုးရပါတီဟု ေခၚေဝၚသံုးစြဲ ေနၾကပါသည္။
အမွန္တကယ္မွာလည္း ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႕ႀကိးကို ႀကီးမားေသာ အဖြဲ႕အစည္းႀကီးအျဖစ္ ၁၉၉၃ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလက ဖြဲ႕စည္းတည္ထာင္ေပးခဲ့ၿပီး ဥကၠဌမွာ ဗို္လ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က သူတို႔၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သူတို႔အဖြဲ႕ဝင္ အင္အားသည္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ားပါ အပါအဝင္ ၂၅ သန္းရွိေနၿပီဟု ေၾကျငာသြားခဲ့ပါသည္။
NLD ၏ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းတင္က စစ္အစိုးရအေနႏွင့္ အျခားပါတီမ်ားကို သူတို႔ပါတီ မဲအမ်ားစု အႏိုင္ရေနလွ်င္ေသာ္မွ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာအနည္းငယ္ကိုပင္ မေပးရေအာင္ စီစဥ္ထားသည္ဟု ေဝဖန္ ေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။
စတင္တည္ေထာင္စဥ္ ကတည္းကပင္ ေငြအားလူအား နည္းအမ်ဳိးမ်ိဳးျဖင့္  ပံ႕ပိုးေပးခဲ့သလို ၊ ယခုအခါ ရာထူးလက္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ဒုဝန္ႀကီးမ်ား ဦးေဆာင္ေနသည့္ပါတီသည္ ယခင္ကဲ့သို႔ပင္ ေထာက္ပံ႕ ကူညီမႈမ်ားကို ဆက္လက္ရယူသြားမည့္ အစိုးရပိုင္ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ အျခားပါတီမ်ား အတြက္ တရားမွ်တေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေရးေရးပင္ မေတြ႕ရဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ေျပာဆို ေနၾကပါသည္။
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment