9.16.2010

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား လက္ရွိ အေျခအေန

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၀
လက္ရွီပါတီမ်ားတြင္ စစ္တပ္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးထားသည့္ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီသည္ အင္အား အႀကီးမားဆံုးပါတီ ျဖစ္ေနသည္သာမက ေရြးေကာက္ခံခြင့္ရွိသည့္ အမတ္ေနရာ ၁၁၆၃ ေနရာလံုးတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အတူ ဦးေနဝင္း၏ မဆလပါတီ တျဖစ္လဲ တစညပါတီသည္ ဒုတိယ အႀကီးဆံုးပါတီ ျဖစ္လာၿပီး အမတ္ေနရာ ၉၉၄ ေနရာကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းပါတီသည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေထာက္ခံမဲ ၂.၈သန္း ရရွိခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္က အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ေသာ NLD ပါတီသည္ ေထာက္ခံမဲ ၇.၉ သန္း ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က တစညပါတီသည္ အမတ္ေနရာ ၁၂ေနရာသာ ရရွိခဲ့ပါသည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ NLD ပါတီက တရားမွ်တမႈမရွိေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒမ်ားေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္ႏွင့္ ပါတ္သက္မႈရွိေသာ ႀကံဖြံ႕ႏွင့္ တစည ပါတီ ႏွစ္ခုသာ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ အင္အားအႀကီးမားဆံုးပါတီမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

အံအားသင့္စရာေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ အတိုက္အခံပါတီမ်ားဟု ေၾကြးေၾကာ္ကာ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ ဦးေဆာင္ၿပီး NLD ပါတီမွ ခြဲထြက္ခဲ့သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္အားစု ပါတီသည္ တတိယ အင္အားအႀကီးမားဆံုးပါတီဟု စာရင္းေပါက္ေနေသာ္လည္း အမတ္ေနရာ ၁၆၃ ေနရာကိုသာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
စတၱဳထ အင္အားအႀကီးဆံုးေနရာကို ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ရယူခဲ့ၿပီး အမတ္ေနရာ ၁၅၇ ေနရာကိုသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထိုေနာက္မွ အမတ္ေနရာမ်ားစြာ ကြာၿပီး လိုက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ပါတီမွာ ဝန္ႀကီးခ်ုဳပ္ေဟာင္း ဦးႏုႏွင့္ ဦးဘေဆြ တို႔၏ သမီးမ်ားပါဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီပါတီ ျဖစ္ၿပီး အမတ္ေနရာ ၄၈ ေနရာတြင္သာ ဝင္ေရာက္ အေရြးခံ ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ ဝါရင့္ႏိုင္ငံေရးသမား ျဖစ္သူ ဦးသုေဝ (အသက္ ၇၈ ႏွစ္ကမူ) ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ဝင္ေရာက္ အေရြးခံရန္အတြက္ က်ပ္ေငြ ၅၀၀,၀၀၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္ၿပီး ထိုေငြေၾကး မွာလည္း ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္း မရွိဟုဆိုၿပီး၊ ထိုေငြေၾကးပမာဏသည္ သူတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဝင္ေရာက္အေရြးခံႏိုင္ရန္ အကန္႔အသတ္မ်ား ႀကီးစြာျဖစ္ေစခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။
ေနျပည္ေတာ္ သတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္အရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သူရေရႊမန္း၊ သိန္းစိန္ႏွင့္ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး တို႔သည္ ေနျပည္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္ ႀကံဖြံ႕ပါတီမွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ဟု ဆိုပါသည္။
ထို႔အတူ လက္ရွိအေျခအနတြင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီျခင္းမရွိသည့္ လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေဒသ ၃၂ ေနရာတြင္ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္မလာႏိုင္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပ ခ်က္ျဖင့္ စစ္တပ္ ကိုယ္စားျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ယေန႔ညပိုင္းက ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာသြားခဲ့ပါ သည္။
ထိုေၾကျငာခ်က္တြင္ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ၉ေနရာ၊ ကယားျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ေနရာ၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၇ေနရာ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၁၂ ေနရာႏွင့္ ရွမ္းႏွင့္ ဝ ေဒသမ်ားရွိ ေနရာ ၁၂ေနရာ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၃၂ ေနရာတို႔ျဖစ္ပါသည္။

ထိုတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးသည္ နအဖ ၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ျငင္းပယ္ ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္ျပီး ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုး KNU ကမူ ယခုအခ်ိန္အထိ နအဖႏွင့္ အပစ္ရပ္စဲေရး မျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုဝင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ နအဖ၏ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ တရားမ်ွတမႈ အေျခခံမ်ား လံုးဝ မရွိသည့္အတြက္ အတိုက္အခံ NLD ပါတီ အပါအဝင္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အမ်ားစုက တရားမွ်တသည့္ ေရါးေကာက္ပြဲ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ မဟုတ္ဟု သံုးသပ္ေနၾကၿပီး အက်ိဳးစီးပြါးေရွ႕တန္းတင္သည့္ အိမ္နီးျခင္း ႏိုင္ငံ အနည္းငယ္ကသာ ေထာက္ခံ ခဲ့ၾကပါသည္။ 
ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကလဲ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာျပည္၏ ျပႆနာမ်ားကို ေျပလည္ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ပဲ ပိုမိုဆိုးရြားေသာ အေျခအေနကိုသာ ပို႔ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ ေနၾကပါသည္။ 
ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ (ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment