11.13.2010

ၾကားျဖတ္သတင္း

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၿခံျပင္သို႔ ထြက္လာၿပီး လူမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ေနပါၿပီ၊ အခ်ိဳ႔က ဝမ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေနၾကသလို အခ်ိဳ႕လဲ ဝမ္းသာလို႔ ငိုေနၾကပါသည္။

No comments:

Post a Comment