9.10.2009

ျမန္မာႏိုင္ငံလ့ုးဆိုင္ရာ သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖြဲ႕ႀကီး၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ေၾကညာခ်က္ႏွင့္ သစၥာဓိ႒ာန္ ( ၁၀-၉-၀၉ )
No comments:

Post a Comment