5.27.2010

ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ထိုင္း၊ ၿဗိတိန္ ၊ စကၤာပူတို႔ ထိပ္တန္းတြင္ရွိ

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၇။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ မတ္လ ေနာက္ဆံုးပါတ္တြင္ ေကာက္ယူရရွိေသာ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၁ ႏိုင္ငံမွ ယခုႏွစ္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ ပမာဏ ေဒၚလာသန္းေပါင္း သန္း ၁၆၀၅၅ ေက်ာ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ  လုပ္ငန္း ၆၀ေက်ာ္ ၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေငြ ပမာဏ သန္း ၇၄၂၂ ေက်ာ္ျဖင့္ ထိပ္တန္းတြင္ ရပ္တည္လွ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားအရ သိရွိရပါသည္။ 
ထိုစာရင္း ဇယားမ်ားကို ၃၁.၃.၂၀၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေသာ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား စီမံကိန္းႏွင့္ ရင္းႏွီၤးျမဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 
ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္၏ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားအရ ၿဗိတိန္ႏွင့္ စင္ကာပူတို႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတြင္ နံပါတ္ ႏွစ္ႏွင့္ နံပါတ္သံုး ေနရာတြင္ ရွိၿပီး ၊ၿဗိတိန္သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ လုပ္ငန္း ၅၀ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာသန္း ၁၈၆၀ေက်ာ္ ရွိၿပီး၊ စကၤာပူက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ လုပ္ငန္း ၁၅၉၂ ခုျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ေဒၚလာ ၁၅၉၂ သန္းျဖင့္ တတိယေနရာတြင္ ရွိပါသည္။ 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ နံပါတ္ ၆ ေနရာတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ လုပ္ငန္း ၂၇ခု၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၇၅ သန္းရွိသူ တရုတ္ ႏိုင္ငံသည္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း ၂၈ခု ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ  ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃၃၁ သန္းသို႔ တိုးျမွင့္လာခဲ့သလို ယခုႏွစ္တြင္ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံေသာ လုပ္ငန္း ၂၉ခု၊ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၃၃၁ သန္းျဖင့္ တတိယ ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထို တရုပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားထဲတြင္ အႀကီးဆံုးလုပ္ငန္းမွာ ေျမေအာက္ ဓါတ္သတၱဳ သယံဇာတ ရွာေဖြေရး လုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၆၅ သန္းရွိပါသည္။
ထို႔အတူ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္လည္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ လုပ္ငန္း ၂၂ခု၊ ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံေငြ ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀၄ သန္းျဖင့္ နံပါတ္ ၁၂ ေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။
ယခု ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ တခုလံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္မည္ ဆိုလွ်င္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၃၂၂ သန္းျဖင့္ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေနၿပီး ေရနံႏွင့္ ဂက္စ္ ဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ လုပ္ငန္း ၉၂ခု ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ၃၆၃၆သန္းျဖင့္ ဒုတိယေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။ 
စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားက႑သည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေသာ လုပ္ငန္း ၁၅၅ခုႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ၁၆၆၂ သန္းျဖင့္ တတိယေနရာတြင္ ရွိေနပါသည္။
ျပည္တြင္း သတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment