5.08.2010

ႀကံဖြံ႕ပါတီကို ကန္ကြက္ေနၾကၿပီ

တရားမွ်တမႈ အေျခခံမ်ားမရွိသျဖင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရပါတီ NLD အပါအဝင္ တရားမွ်မႈကို လိုလားေသာ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္ေတာ့ဟု ေၾကျငာခဲ့သလို ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ေဝဖန္ ေျပာဆို ေနၾကေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တရားမွ်တမႈ တစံုတရာ ရွိလိမ့္မည္ ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ပါတီမွတ္ပံုတင္ၾကသည့္ ပါတီမ်ားကပင္ ႀကံဖြံ႕အဖြဲ႔မွ တရားဝင္ပါတီ မွတ္ပံုတင္ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္လာခဲ့ၾကပါသည္။
ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီပါတီ၏ နအဖသို႔ ေပးပို႔ေသာ ကန္ကြက္စာကို ေဖၚျပေပးလိုက္ပါသည္။
UDP Announcement 3-2010

No comments:

Post a Comment