6.10.2010

ထိုင္းေတာင္ပိုင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးအဖြဲ ့အစည္းမ်ားက ဒီေရေရာက္သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳး

Photobucket
ေမ ၉
ထိုင္းသဘာ၀ပတ္က်င္ထိန္္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔ TEI ၊ ပညာေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ ့GHRE ၊ ထိုင္းရြာ လူၾကီးမ်ားအဖြဲ ့ႏွင့္ ထိုင္းေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ ့တို ့စုေပါင္းအင္အား ၈၀ခန္ ့တို ့ကျပီးခဲ့သည့္ ေမလ ၅ရက္ေန ့တြင္ က်ေရာက္ခဲ့သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန ့ကို ဂုဏ္ျပဳၾကိဳဆိုေသာအားျဖင့္ ေန႔လည္ ၁၂နာရီမွ ညေန၄ နာရီအထိ ထိုင္းေတာင္ပိုင္း ေကာ့ေခါ့ေခါင္ကၽြန္း ကမ္းရိုးတန္းတြင္ ပ်ိဳးထားသည့္ လမုပင္ အပါအ၀င္ အျခားဒီေရေရာက္သစ္ပင္ စုစုေပါင္း ၃၀၀၀ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ဤလႈပ္ရွားမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ FED မွ ကိုေသာမတ္စ္က “သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ နည္းပါးေအာင္၊ ျပီးေတာ့ ေဒသခံလူထုေတြပိုင္ဆိုင္တဲ့ သစ္ေတာ့ဧရိယာမ်ားေအာင္ျပီးေတာ့ ။ ငါးပုဇြန္ေတြ ခိုေအာင္လာနိုင္တဲ့အတြက္ ေ၇ထြက္ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာေအာင္ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ ့စိုက္ပ်ိဳးၾကတာျဖစ္ပါတယ္။
ထိုသို႔ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းသည္ ေရရွည္တြင္အက်ိဳးထူးမ်ားခံစားရမည္ျဖစ္ျပီး ေရတိုက္စားသည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကိုပါ ကာကြယ္ေပးသည္။ ကုန္းေျမႏွင့္ ဒီေရေရာက္သစ္ေတာတို႔၏ ျခားနားမႈ သိသာထင္ရွားေစျပီး ထိုင္းလူမ်ိဳးမ်ားအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္  အထူးရင္းႏွိီး ကၽြမ္း၀င္ေနျပီး ျဖစ္သည္။
“က်ေနာ္တို ့ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္း ဒီလိုစိုက္ပ်ိိဳးမႈေတြကို စတင္ျပီးလုပ္သင့္ပါျပီ၊ ပ်က္စီးမွ လုပ္ကိုင္တာထက္
ရွိတာကို မပ်က္ေအာင္၊ ရွိတာထက္ပိုရွိလာေအာင္ လုပ္သင့္တယ္လို ့ယူဆပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ လူထုအေျချပဳလူ႔အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လႈပ္ရွားလည္ပတ္မႈရွိေနသျဖင့္
အမ်ားႏွင သက္ဆိုင္သည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲ အထူး
နည္းပါးေၾကာင္းသိရွိရသည္။
ကိုေက်ာ္ေသာင္းမွ ေပးပို႔ပါသည္။

No comments:

Post a Comment