8.24.2009

ဂ်ပန္ေရာက္ ႀကံဖြ႕ံ အတြင္းေရးမွွဴး ေဌးဦးတည္းခိုရာ ဟိုတယ္ေရွ႕တြင္ ဒီမိုကေရစီ အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက ခြပ္ေဒါင္းအလံ လႊင့္ထူ

No comments:

Post a Comment