8.12.2010

ပါတီေလးဆယ္ကို မွတ္ပုံတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီဟု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ေၾကျငာ

ရန္ကုန္ ၊ၾသဂုတ္ ၁၂။

ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ ေန႔ရက္ကို တိက်စြာ မေၾကျငာေသးေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပံုတင္သည့္ ပါတီ ၄၆ခုတို႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္သို႔ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။
ေနာက္ဆံုးထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မွတ္ပံုတင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေသာ ပါတီ ၄၆ ပါတီအနက္ ပါတီ၄၀ကို လက္ခံခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး စစ္တပ္ကေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားေသာ ႀကံဖြံ႕ပါတီသည္လည္း တစ္ခု အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ က်န္ရွိေနေသာ ပါတီ၆ခုအား စစ္ေဆးစီစစ္ဆဲျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုပါသည္။
ႀကံဖြံ႕ပါတီကို နအဖစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သိန္းစိန္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား ပါဝင္ေသာ ၂၆ဦးျဖင့္ ဦးေဆာင္ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ၄င္းတို႔၏ စစ္ဘက္ရာထူးမ်ားမွ ႏႈတ္ထြက္ခ့ဲၾကၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ႀကံဖြံ႕ပါတီမွာ စစ္တပ္၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ အင္အား အႀကီးမားဆံုးပါတီ ျဖစ္ေနပါသည္။
ယခုအခါႀကံဖြံ႕ပါတီသည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သူတို႔၏ ပါတီ ဌာနခ်ဳပ္ကို ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံ အႏွံအျပားတြင္ ရံုးခြဲမ်ားဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။
က်န္ေသာပါတီမ်ားတြင္ ပါတီဆယ္ခုသည္ ႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္သက္တမ္းရွိေသာ ပါတီမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းက ျပဳတ္က်ခဲ့ရေသာ မဆလ တျဖစ္လဲ တစညပါတီသည္လည္း ခြင္ျ့ပဳခ်က္ရရွိထားေသာ ပါတီမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနပါသည္။
ေရါးေကာက္ပြဲကို သပိတ္ေမွာက္ၾကေသာ ပါတီငါးခုရွိၿပီး ၄င္းပါတီမ်ားမွာ NLD ပါတီ ရွမ္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(SNLD) ၊ ျပည္ေထာင္စု ပအို႔ဝ္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕၊ ရွမ္းျပည္ ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ၊ ဝအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ တို႔ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္(ေရႊဝါေရာင္ သတင္းလႊာ)

No comments:

Post a Comment